PAYMENT

ท่านสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี : 055-8-72018-2
ชื่อบัญชี : เจริญ เศรษฐี

Kasikorn Bank (Saving Acc.)
Account no. : 055-8-72018-2
Account Name : Charoen Sethi

LABEL STORY

3388 ถ. พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0959515905 หรือ 0843223022
labelstorybkk@gmail.com
LINE : @LABELSTORYBKK

© 2024 LABELSTORYBKK.COM ALL RIGHTS RESERVED